Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Addiccions Marta Torrens

Tornar

Patologia dual, la comorbiditat psiquiàtrica en els trastorns addictius

Actualment, hem validat una entrevista de cribratge de diagnòstic dual ECDD. La ECDD consta de 66 preguntes subdividides en cinc apartats diagnòstics i un d'observacions seguint la següent estructura:

 • L'apartat A (ansietat) es divideix en crisi d'angoixa/pànic (tres preguntes), ansietat generalitzada (tres preguntes), fòbia simple (set preguntes), fòbia social (dues preguntes), agorafòbia (dues preguntes).
 • L'apartat B es divideix en depressió (set preguntes), distimia (dues preguntes), mania (cinc preguntes).
 • L'apartat C (psicosi) és el més llarg i consta de 24 preguntes.
 • L'apartat D (TDAH) consta de sis preguntes 
 • L'apartat E (post traumàtic) consta de dues preguntes més.

Un cop finalitzada l'entrevista l'entrevistador ha de contestar tres preguntes en relació a l'estat de l'entrevistat durant l'entrevista i el seu nivell de col·laboració. A més, pot realitzar comentaris sobre el desenvolupament de l'entrevista, l'actitud de l'entrevistat o el que cregui oportú remarcar en l'apartat d'observacions específicament creat amb aquest objectiu. https://ecdd.fimim.cat.

La PRISM-IV és una entrevista estructurada basada en els criteris diagnòstics DSM-IV i dissenyada específicament per diferenciar els trastorns mentals primaris dels trastorns induïts per substàncies, els efectes esperats de la intoxicació i l'abstinència en subjectes amb consum elevat d'alcohol i altres substàncies.

Les característiques més importants que fan que la PRISM sigui un instrument específic per a l'estudi de la comorbiditat en subjectes drogodependents són:

 • Afegeix pautes específiques d'avaluació/classificació al llarg de l'entrevista com ara, l'estipulació de freqüència i durada dels símptomes, els criteris explícits d'exclusió i les guies de resolució en cas de dubtes.
 • Situa les seccions sobre l'alcohol i les altres drogues gairebé al principi de l'entrevista, prèviament a les seccions de trastorns mentals.
 • Mitjançant una anamnesi més estructurada sobre l'alcohol i les altres drogues, proporciona un context més adequat per al seguiment de la comorbiditat psiquiàtrica.

La PRISM avalua 20 trastorns de l'eix I i 2 trastorns de l'eix II segons el DSM-IV. Aquests són:

 • Trastorn per ús de substàncies incloent l'abús i la dependència per a cadascuna de les substàncies (alcohol, cànnabis, al·lucinògens, opiacis i estimulants);
 • Trastorn afectiu primari (depressió major, episodi maníac, trastorn bipolar I, trastorn afectiu amb símptomes psicòtics, episodi hipomaníac, trastorn bipolar II, distimia i trastorn ciclotímic);
 • Trastorn d'ansietat primari (trastorn de pànic, fòbia simple, fòbia social, agorafòbia, trastorn obsessiu compulsiu, trastorn d'ansietat generalitzada i trastorn per estrès post traumàtic);
 • Trastorn psicòtic primari (esquizofrènia, trastorn esquizofreniforme, trastorn esquizoafectiu, trastorn delirant, trastorn psicòtic breu, trastorn psicòtic no especificat),
 • Trastorns de l'alimentació (anorèxia, bulímia i trastorn per afartaments);
 • Trastorns de la personalitat (trastorn antisocial i límit de la personalitat)
 • Trastorns induïts per substàncies (depressió major, mania, distimia, psicosi, trastorn de pànic i trastorn d'ansietat generalitzada).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte